VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 • 1. Objednávka

  -  je závazná po oboustranném osouhlasení kupních a platebních podmínek, termínu a způspbu dodání.
   - objednávka, není-li dohodnuto jinak musí obsahovat:

  a) Identifikaci kupujícího: název firmy, adresu, identifikační číslo IČ, daňové číslo DIČ, jméno objednatele

  b) Identifikaci zboží: zboží musí být označeno platnou normou ČSN, DIN, případně ISO, rozměrem, povrchovou úpravou, pevnostní třídou a počtem kusů.Objednávku lze zrušit pouze v den objednání

  2. Dodávky

  - běžná dodací doba je u zboží skladem 24 hodin, ostatní dle dohody.

  a) dodává-li se zboží v originálním balení, dodavatel neodpovídá za odchylky množství kusů v balení.

  b) kvantitativní odchylka spotřebitelského balení je podle hmotnosti - ks 0 až +/- 3 % max

      

  3. Doprava

  objednávku v ceně nad 5.000Kč dopravné neučtujeme a zasíláme na adresu určenou objednavatelem v rámci ČR Doprava zboží je prováděna přepravní společností PPL, Radiálka nebo závozem firemním vozidlem. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

   

  4. Reklamace

  -Reklamaci je možno uplatnit pouze písemnou formou. Reklamaci na dodané množství a zjevné vady zboží lze uplatnit
  na zákaznickém oddělení prodávajícího nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží kupujícím, jinak právo
  reklamovat dodané zboží a zjevné vady zboží zaniká. Písemná reklamace musí obsahovat název nebo jméno kupujícího,
  druh reklamovaného zboží, termín dodávky a popis vady. K písemné reklamaci je nezbytné přiložit kopii dodacího listu.
   

  5. Smluvní úrok

  - smluvní úrok z prodlení plnění peněžitých závazků se sjednává ve výši zákonné sazby z dlužné částky za každý den. Za den úhrady se počítá den úplného zaplacení zboží.

   

  6. Vlastnické právo

   -Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny (faktury) ve vlastnictví společnosti Faspoj s.r.o. V případě, že
  kupující zaplatí prodávajícímu fakturu pouze částečně, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré zboží odebrané
  kupujícím touto dodávkou, tj. na veškeré zboží uvedené ve faktuře.
  V případě, že kupující bude v prodlení s proplacením faktury prodávajícímu, a to byť i jen částečně, po dobu delší než
  30 dnů, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující vrátil veškeré zboží, které je předmětem fakturace dle této
  faktury. Kupující je povinen této výzvě prodávajícího vyhovět a do 7 dnů od obdržené výzvy doručit na své náklady
  zboží do skladu prodávajícího.

   

  7. Ostatní ujednání

  - případy nepopsané v těchto podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a obecnými ustanoveními Občanského zákoníku ve zněních platných v době uzavření kupní smlouvy.
  - všeobecné dodací podmínky jsou závazné pro obě strany okamžikem příjmutí objednávky
  -Za chyby vzniklé telefonickým předáním požadavku kupujícího prodávající žádnou zodpovědnost.

   

  8. Odstoupení od kupní smlouvy

  Storno polatek dle článku 3 obchodních podmínek za pozdní zrušení objednávky

  - O odstoupení od kupní smlouvy musí být vždy druhá strana informována a to dopisem nebo e-mailem, popř. faxem.

  - Kupující - spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, ale to jen v případě, že si nemohl zboží prohlédnout při jeho osobním odběru. Toto neplatí jedná-li se o zboží vyrobené "na jeho zakázku", např. svorníkové šrouby, či závrtné šrouby apod. V případě vrácení je pak povinen zboží dovézt nebo zaslat v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list, pokud byl přiložen) a v původním obalu na vlastní náklady do sídla prodávajícího.

  - Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu, popř. číslo faktury.

   - Kupující však není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud:
  - bylo dodaným zbožím popř. jeho nedílnou součástí autorským právem chráněné dílo (včetně děl kartografických)
  - byl-li původní (originální) obal zboží poškozen nebo zničen (nevztahuje se na ochranné folie);
  - bylo-li zboží po jeho dodání kupujícímu opakovaně používáno;
  - bylo-li zboží bylo poškozeno při přepravě nebo poškozeno kupujícím;
  - jednalo-li se o zboží vyrobené atypem nebo na zakázku výběrem konkrétní barvy nebo rozměru;
  - nevrátí-li zboží kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.);
  - pokud to neumožňují hygienické předpisy výrobce daného zboží;
  - nepřiloží-li ke zboží originální doklad o koupi.

   - Odstoupí-li kupující oprávněně, je Provozovatel povinen vrátit kupní cenu (finanční částku uhrazenou kupujícím za zboží i přepravné k němu) kupujícímu bezhotovostně připsáním na účet nebo složenkou zaslanou na adresu kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po doručení navráceného zboží.  Dále bude částka vrácená jako kupní cena snížena o prokazatelné náklady provozovatele související se skladovacími pracemi, administrativní a mzdové náklady, popř. dopravné za zaslání zboží od kupujícího prodejci, jeho opětovné balení a případné další náklady bezprostředně související s možností opětovného prodeje vráceného zboží.
  Dojde-li ke zrušení smlouvy odstoupením z výše uvedených důvodů méně, než tři dny před dodáním zboží kupujícímu, nebo až v den osobního odběru, vzniká provozovateli e-Shopu právo požadovat zaplacení paušálního STORNO POPLATKU (jde o paušál kompenzující náklady na skladné, práce i administrativu) ve výši 300,00 Kč dle § 593 a 614 občanského zákoníku + náklady na dopravu zboží zpět do skladu e-shopu.

  - Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v rozporu s čl. 3.1.3. Obchodních podmínek, popř. zašle-li zboží neoprávněně zpět Provozovateli, oznámí mu Provozovatel, že platnost odstoupení neuznal a zašle zboží zpět na náklady kupujícího, popř. je uskladní na náklady kupujícího; pro tento případ se použijí přiměřeně ustanovení § 516 a násl. obchodního zákoníku o smlouvě o uložení věci.

  - Na kupní smlouvu uzavřenou při osobním odběru v provozovně Provozovatele (čl. 2.6) se shora uvedená ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem nepoužijí; kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při osobním odběru za podmínek uvedených v občanském zákoníku (§ 588 a násl. a § 612 a násl. občanského zákoníku).

  - Zboží je nutno vracet osobně na adrese Provozovatele popř. zasláním poštou jako běžnou zásilku. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Provozovatelem vyzvedávány